ग्रिनकार्ड परित्याग

आफ्नो वैध स्थायी बासिन्दा हैसियत परित्याग गर्न चाहने वैध स्थायी बासिन्दाहरूले I-407 फारम पुरा गरी U.S. Citizenship and Immigration Services Eastern Forms Center को निम्न ठेगानामा पठाउनुपर्छ :

USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 unit
124 Leroy Road
PO Box 567
Williston, VT 05495

Form I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status सम्बन्धी थप जानकारीका लागि : https://www.uscis.gov/i-407