सामग्री

शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि ८० वटा भन्दा बढी शीर्षकमा अङ्ग्रेजी भाषाका सामग्रीहरू विभिन्न फरम्याटमा उपलब्ध छन् : प्रिन्ट, भिडियो, अडियो र अनलाइन । नयाँ सामग्रीमा शेपिङ्ग द वे वी टीच इङ्गलिश (Shaping the Way We Teach English) समेत रहेको छ जुन शिक्षक तालिम विधि विषयक १४ वटा भाग भएको शिक्षक तालिमसम्बन्धी भिडियो हो ।