Flag

An official website of the United States government

अनलाइन मार्फत कसरी बोलपत्र बुझाउने ?

निम्न जानकारी सहित KathmanduGSOAuction-DL@state.gov मा ईमेल पठाउनुहोस् :

लट नम्बर :

सामानको विवरण :

बोलपत्रदाताको प्रस्तावित मूल्य नेपाली रुपैयाँमा :

बोलपत्रदाताको नाम :

बोलपत्रदाताको टेलिफोन नम्बर :

सवारी चालक अनुमति पत्र / नागरिकता नम्बर :