Flag

An official website of the United States government

रोजगारीका अवसर

रोजगारीका अवसर भेटाउनुहोस्

नेपालस्थित अमेरिकी नियोगमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ । नेपालस्थित अमेरिकी नियोगमा उपलब्ध रोजगारीका सबै अवसरहरू बारे जान्न र अनलाइन आवेदन पेश गर्नका लागि हाम्रो ERA पृष्ठ https://erajobs.state.gov/dos-era/npl/vacancysearch/searchVacancies.hms मा जानुहोला ।

योग्य हुनका लागि सबै आवेदनहरू अनिवार्य रूपमा ERA मार्फत पेश गरिनु पर्नेछ ।