आधिकारिक प्रतिवेदनहरू

नेपालसम्बन्धी थप जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग तथा अन्य स्रोतबाट उपलब्ध छ, जसमध्ये केही तलको सूचीमा समावेश गरिएका छन् :