राहदानीमा नाम परिवर्तन

कृपया याद गर्नुहोस् अमेरिकी राहदानीको बायोडाटा (व्यक्तिगत जानकारी) पृष्ठमा भएको विवरण परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यदि तपाईंले कानूनी रूपमा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ भने तपाईंले आफ्नो नयाँ नामबाट नयाँ राहदानीको लागि आवेदन गर्नुपर्छ ।

यदि तपाईंको राहदानी जारी भएको १२ महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ भने नियमित राहदानी नवीकरणको लागि त्यसमा दिइएको निर्देशन पालना गर्नुहोस् । नयाँ राहदानीको लागि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ र लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्छ ।

यदि तपाईंको राहदानी जारी भएको एक वर्ष पुगेको छैन भने कृपया राहदानीको लागि अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् । तपाईंको हालको राहदानी, पूर्ण रूपमा भरिएको तर हस्ताक्षर नगरिएको DS-5504 फारम, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति वा तपाईंले कानूनी रूपमा नाम परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा अदालतले जारी गरेको आदेश, र निम्न मापदण्डहरू पूरा हुने गरी खिचिएको एउटा नयाँ फोटो । यस सेवाको लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।