अन्तर्वार्ता

तपाईंले usvisas.state.gov मा भएको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अन्तर्गत नेशनल भिसा सेन्टर (NVC) लाई आवश्यक शुल्क तिरेपछि तथा आप्रवासी भिसा आवेदन फारम (DS-260), एफिडेभिट अफ सपोर्ट (Affidavit of Support) र अन्य सहायक दस्तावेजहरू बुझाएपछि नेशनल भिसा सेन्टरले तपाईंले सबै प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको जाँच गर्नेछ । तपाईंको केस अन्तर्वार्ताको लागि स्वीकृत भएपछि NVC ले तपाईंको अन्तर्वार्ताको लागि अपोइन्टमेन्ट तय गर्न हामीसँग सहकार्य गर्नेछ ।

तपाईंले अन्तर्वार्ता प्रक्रियासम्बन्धी थप जानकारी usvisas.state.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।