केस स्टेटस

आप्रवासी भिसाको अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा कन्सुलर अधिकृतले तपाईंको भिसा आवेदन स्वीकृत भए नभएको जानकारी गराउनेछ ।

केही भिसा आवेदनउपर भने थप प्रशासनिक पक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि थप समय लाग्छ । आवेदकहरुले आवेदन दिने बेला यो कुरालाई समेत ख्याल गर्नु पर्दछ । प्रायःजसो थप प्रशासनिक प्रक्रियाको काम भिसाको लागि अन्तर्वार्ता दिएको मितिले  १८० दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । थप प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न हुन कति दिन लाग्छ भन्ने कुरा हरेक मुद्दाको अवस्थामा भर पर्दछ । तपाईंले आफ्नो भिसा आवेदनको स्टेटस ceac.state.gov मा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाईंको भिसा अस्वीकृत भएको अवस्था हो भने तपाईंले usvisas.state.gov मा गई अयोग्यता तथा छुट (Ineligibilities and Waivers) सम्बन्धी उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।