मङ्गेतर भिसा (Fiancé(e) Visa)

मङ्गेतर K-1 गैरआप्रवासी भिसा अमेरिकी नागरिकको विदेशी मङ्गेतरको लागि हो । K-1 भिसाले विदेशी मङ्गेतरलाई अमेरिका यात्रा गरी उसको अमेरिकी स्पन्सरसँग आगमनको ९० दिनभित्र विवाह गर्न पाउने अनुमति प्रदान गर्छ । मङ्गेतर भिसासम्बन्धी थप जानकारी usvisas.state.gov मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।