आवेदन कसरी गर्ने ?

मङ्गेतर भिसाको लागि आवेदन गर्नका लागि usvisas.state.gov मा दिइएका  Fiancé(e) Visa Process (मङ्गेतर भिसा प्रक्रिया) सम्बन्धी कदमहरू चाल्नुहोस् ।